قطره

الحمدلله علی کل حال...

قطره

الحمدلله علی کل حال...

من آدم ها

همانی است که

قلبشان نشانشان می‌دهد!دریافتم تا این لحظه...

هم چنان در جستجو...